Cách Bật nén gzip cho website WordPress để tối ưu tốc độ

5/5 – (1 bình chọn)

Bạn đang sử dụng website và muốn tối ưu tốc độ trang web của bạn. Đặc biệt là tối ưu website theo chuẩn tốc độ của Google Pagespeed hay GTmetrix. Có 1 điều bạn đặc biệt quan tâm để nâng cao điểm số tốc độ của các nền tảng chấm điểm này là bật Gzip cho website của bạn. Vậy bật nén Gzip là gì? Và bật Gzip sẽ tăng tốc độ ra sao thì cùng tìm hiểu qua bài viết này của dangvoweb.com nhé

Nén Gzip là gì?

Nén gzip hay gzip compression là việc thực hiện nén tập tin lại giúp cho chúng trở nên nhẹ hơn để truyền đi trên internet nhanh hơn. Nó được tiến hành trên web server trước khi truyền dữ liệu tới trình duyệt web của người dùng. Việc áp dung Gzip vào trong Website sẽ giúp website của bạn tối ưu được đến 80% các tập tin.

Bật nén Gzip trong WordPress
Bật nén Gzip trong WordPress

Nếu website của bạn đang sử dụng là WordPress. Điều tối quan trọng để giúp cho website của bạn nhanh hơn. Hiện này có khá nhiều website áp dụng công nghệ này để giúp tối ưu thời gian của ban.

Việc bật Gzip để giúp website của bạn nhanh hơn, mà còn giúp cho việc tối ưu trải nghiệm người dùng. Nâng cao việc đẩy top từ khóa đạt thứ hạn cao.

Cách bật nén Gzip cho WordPress

Việc bật Gzip ở mỗi nền tảng dịch vụ web khác nhau sẽ khác nhau. Và hiện nay thì với những ai sử dụng WordPress thì ở các nền tảng web được sử dụng khá phổ biến là Apache và Litespeed hay NginX. Đây là các nền tảng dịch vụ website có hỗ trợ file . htaccess trong thư mục web. Và bạn có thể dễ dàng bật được Gzip bằng cách chèn một số đoạn code sau vào file .htaccess này.

Bật nén Gzip đối với Apache hoặc Litespeed

Điều đầu tiên cần làm vào bạn vào thư mục chính của website để tìm file .htaccess. Nếu không thấy bạn có thể tạo mới file này để chèn thêm đoạn code sau vào đầu file .htaccess.

Đưa đoạn code sau vào.htaccess để có thể bật nén gzip thông qua mod_deflate:

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Còn nếu server của bạn không có hỗ trợ mod_deflate thì bạn có thể dùng đoạn code sau:

<ifModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.* 
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
</ifModule>

Bạn nhớ lưu file lại. Sau đó thì kiểm tra kết quả bằng cách vào các trang website googlespeed hoặc GTmetrix để kiểm tra nhé.

Bật Gzip cho server NginX

Còn đối với những ai đang dùng Server NginX thì có chút điều chỉnh. Vì server này không hỗ trợ file .htaccess nên bạn cần chèn đoạn code sau vào file nginx.conf.

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
gzip_vary on;

Sau đó bạn lưu file lại, rồi ra ngoài khởi động lại Nginx Service để kiểm tra thử xem nhé.

Nếu là người dùng thì việc truy cập vào một trang web có tốc độ tối ưu sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Vì thế mà những nhà quản trị website cần kiểm tra lại xem website của mình đã có bật Gzip chưa hoặc tốc độ ra sao. Từ đó mà phát triển trang website của mình tốt hơn.